سنندج

در کردستان، ایران
امروز: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر سنندج، در استان کردستان، ایران

اطلاعات شهر سنندج

آب و هوای شهر سنندج

سرعت باد: ۳۵.۴۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۲۷ درصد، فشار: ۲۷۸۰۲.۲۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۴۲

ساعت: ۲۰:۰۰

دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)