سنندج

در کردستان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر سنندج، در استان کردستان، ایران

اطلاعات شهر سنندج

آب و هوای شهر سنندج

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۶۷ درصد، فشار: ۲۸۰۳۹.۳۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۱

ساعت: ۲۰:۲۷

دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)